Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 02/02/2022

1. Identificatie van de dienstverlener kami store

kami store is een naam die door de Belgische onderneming Kami Basics wordt gebruikt voor haar groothandelsactiviteiten.

Kami Basics
Adres: 95 Chaussée de Mons, 1070 Anderlecht (België)
Ondernemingsnummer: 0735.912.373
BTW-nummer: BE0735912373
Telefoon: 0032 495 84 14 85
Email: info@kamistore.com

2. Algemene voorwaarden

Kami Basics is een online groothandel in duurzame producten die opereert onder de naam "kami store". Het plaatsen van een bestelling via de website www.kamistore.com impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de aanvaarding van het privacybeleid van Kami Basics.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en verkopen met betrekking tot de producten en/of diensten aangeboden door Kami Basics.

De verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de klant zijn de voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst op www.kamistore.com. Kami Basics behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

3. Dienst

Via de website www.kamistore.com kunnen geregistreerde klanten bestellingen plaatsen door producten aan hun winkelmandje toe te voegen en hun bestelling af te ronden bij de kassa. Alvorens de bestelling te bevestigen, dienen klanten deze algemene voorwaarden te accepteren. Zodra een klant een bestelling heeft geplaatst, ontvangt hij/zij een bevestigingse-mail van zijn/haar bestelling. Pas dan wordt de bestelling als geplaatst beschouwd en is de koopovereenkomst gesloten.

Zodra een bestelling is geplaatst, verzamelt Kami Basics de bestelde producten en maakt ze klaar voor verzending of afhaling, afhankelijk van de door de klant gekozen verzendmethode. Kami Basics verzendt deze producten vervolgens met behulp van de gekozen verzendpartner. Bovendien voorziet Kami Basics klanten van productinformatie, foto's en technische details.

4. Aanbieding en catalogus

De catalogus van producten en hun beschrijving op www.kamistore.com vormen geen aanbod als zodanig. De verkoop komt pas definitief tot stand na ontvangst van de bevestigingsmail van Kami Basics.

Kami Basics behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen en de uitvoering van de opdracht te weigeren indien een afdoend antwoord uitblijft of indien Kami Basics van mening is dat de informatie waarover zij beschikt onvoldoende is.

De illustraties op de website zijn alleen bedoeld ter illustratie en zijn niet contractueel. Kami Basics is niet verantwoordelijk voor materiaalfouten, typefouten of drukfouten.

5. Beschikbaarheid van het product

De beschikbaarheid van producten wordt op de website www.kamistore.com altijd als indicatie aangegeven. In principe is een product waarvan wordt aangegeven dat het 'op voorraad' is, direct leverbaar. Kami Basics kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden indien de voorraad niet meer dezelfde is als op de datum dat de bestelling werd geplaatst. Eventuele onbeschikbaarheid wordt in principe op de website vermeld.

Indien Kami Basics een product niet binnen een redelijke termijn van haar leveranciers kan verkrijgen, zal zij de klant per e-mail op de hoogte stellen van de verwachte vertraging. De klant kan dan kiezen om de bestelling te annuleren of om te ruilen, gebaseerd op deze nieuwe informatie. Voor een dergelijke annulering van een bestelling worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

6. Prijsinformatie

De op de website vermelde aankoopprijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen. Deze prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd en zijn exclusief leveringskosten. De BTW, indien de klant eraan onderworpen is, wordt aan de klant aangerekend. De door de klant betaalde prijzen zijn de prijzen die vermeld staan in de bevestigingsmail, tenzij er sprake is van een duidelijke fout (bijvoorbeeld producten verkocht onder de kostprijs of tegen een hogere prijs dan de aanbevolen verkoopprijs). Indien Kami Basics zich bewust wordt van een fout in de prijzen die aan de klant in rekening zijn gebracht, dient zij de klant hiervan binnen 7 dagen op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval kan de klant zijn/haar bestelling binnen 7 dagen na de kennisgeving van Kami Basics annuleren.

De afbeeldingen en andere illustraties die de producten voorstellen hebben geen bindende kracht en kunnen producten of elementen voorstellen die niet in de aangegeven prijs zijn inbegrepen.

7. Eigendomsvoorbehoud

De verkochte of geleverde goederen blijven het exclusieve eigendom van Kami Basics tot de volledige betaling van de bestelling.

Het risico van verlies en beschadiging wordt overgedragen op de consument wanneer de consument of de door de consument aangewezen derde de goederen fysiek in ontvangst neemt.

In geval van niet-betaling kan Kami Basics de teruggave van de verzonden goederen eisen. In het geval dat de teruggestuurde goederen beschadigd, verloren of gestolen zijn, is de koper volledig verantwoordelijk voor dit verlies.

8. Betalingsvoorwaarden

Nadat de bestelling naar de klant is verzonden, stuurt Kami Basics de klant een elektronische factuur met een overzicht van alle verzonden producten en de betalingsgegevens. De vervaldatum voor de betaling wordt altijd op de factuur vermeld. Betaling moet per bankoverschrijving uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldatum gemaakt worden.

Tenzij anders vermeld, zijn alle facturen betaalbaar 15 dagen na de factuurdatum.

Elke vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een verhoging van 8% per jaar, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de vervaldag van de factuur. Bovendien zal een administratieve kost van 40 euro aangerekend worden aan de klant voor administratieve kosten. Bovendien kan het bedrag van onze facturen worden verhoogd met 12,50 euro voor een verstuurde brief en 25,00 euro voor de verplaatsing van een persoon.

Elke betwisting, om ontvankelijk te zijn, moet binnen de week, per aangetekende brief, na ontvangst van de factuur, meegedeeld worden. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd

9. Leveringsvoorwaarden

Kami Basics levert haar producten in België en Europa. De normale leveringstermijn bedraagt 2 tot 4 werkdagen (behalve vermelding op de website) in België en 3 tot 7 dagen internationaal. Noch Kami Basics, noch de transporteur kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid of vertraging van de levering in geval van onvoorziene en toevallige gebeurtenissen, ongunstige weersomstandigheden of onnauwkeurigheid van het leveringsadres. In geval van niet-naleving kan Kami Basics in geen geval gehouden worden tot enige schadevergoeding.

In geval van vertraging, eventuele schade, diefstal, enz. kan de klant alleen de vervoerder vervolgen.

De klant is verantwoordelijk voor het controleren van de staat van de verpakking en de inhoud op het moment van levering. In geval van klachten over een mogelijk defect of een teken van verslechtering (ontbreken van het product, beschadigde verpakking, gebroken product,...) moet de klant zijn opmerkingen, met een foto, binnen de twee dagen per e-mail aan de klantendienst (info@kamistore.com) meedelen.

10. Verantwoordelijkheid

Kami Basics kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een verkeerd gebruik van de producten of voor eventuele wijzigingen van de producten door de fabrikant. De verantwoordelijkheid van Kami Basics zal in ieder geval beperkt blijven tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden ingeroepen voor eenvoudige fouten die ondanks de aandacht die aan de presentatie van de producten is besteed, toch hadden kunnen bestaan. Kami Basics zal nooit verantwoordelijk zijn voor indirecte schade of voor schade die niet te voorzien was op het moment van de bestelling. Noch de foto's, illustraties, noch de documentatie van de producten verplichten Kami Basics. Dit is slechts indicatieve informatie. De klant verbindt zich ertoe aandachtig de productinformatie te lezen die door de fabrikant op of in het product is aangebracht.

11. Overmacht

Kami Basics zal haar uiterste best doen om haar verplichtingen na te komen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of het ontbreken van de mogelijkheid tot inning die het gevolg zijn van gevallen van overmacht. Het concept van overmacht houdt in dat aan verschillende criteria wordt voldaan: het is een onvoorzienbare gebeurtenis, onweerstaanbaar, onafhankelijk van de wil van de partijen en die de uitvoering van de verplichting onmogelijk maakt.

In geval van vertraging zal Kami Basics zo spoedig mogelijk aan haar verplichtingen voldoen en behoudt zij zich het recht voor om de resterende voorraden producten op billijke wijze onder haar klanten te verdelen.

12. Persoonlijke gegevens

Kami Basics respecteert de Belgische wet van 8 december 1992, zoals herzien, inzake de behandeling van persoonlijke gegevens. De klant heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die hem of haar betreffen door contact op te nemen met Kami Basics.

Kami Basics mag de namen en adressen van de winkels van haar klanten doorgeven aan haar leveranciers, zodat deze als verkooppunten op de websites van de leveranciers kunnen worden vermeld.

Kami Basics verbindt zich ertoe de bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) na te leven bij het verzamelen en verwerken van de door de klant verstrekte persoonsgegevens.

Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden heeft de klant toestemming gegeven voor het opslaan en verwerken van zijn gegevens door Kami Basics ten behoeve van de administratie of uitvoering van het contract.

Kami Basics beperkt het bewaren van persoonlijke gegevens tot de periode die nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke en boekhoudkundige vereisten.

Kami Basics mag foto's genomen tijdens de diensten gebruiken om zichzelf te promoten op verschillende media (internet, pers, brochures, etc.). Mocht u om wat voor reden dan ook niet willen dat jouw foto gebruikt wordt in deze promotie, laat ons dit dan weten via e-mail: info@kamistore.com.

De Klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor commerciële prospectie of direct marketing doeleinden door een e-mail te sturen naar info@kamistore.com.

De klant heeft het recht op vrije toegang, rectificatie, verzet, beperking en verwijdering van zijn gegevens door een e-mail te sturen naar het adres info@kamistore.com.

12. Intellectuele eigendom

De naam en het logo van Kami Basics als die van de op de website aangegeven ondernemingen zijn namen en merken die beschermd zijn. De intellectuele rechten verbonden aan de website zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Kami Basics of van haar medecontractanten. De informatie op de website mag niet openbaar worden gemaakt, gereproduceerd of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kami Basics, behalve voor strikt persoonlijk gebruik.

13. Bewijs

E-mails en automatische registratiesystemen van de website worden gebruikt als bewijs, bijvoorbeeld voor de besteldata en de inhoud van de bestelling.

14. Regels voor geschillenbeslechting

Deze online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De partijen zullen een minnelijke schikking nastreven alvorens enige betwisting te doen ontstaan. Het zoeken naar de minnelijke schikking onderbreekt de termijn van de wettelijke garantie niet.

Alle geschillen of betwistingen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'alle cookies toestaan' om u de allerbeste ervaring te geven. Klik a.u.b. op Cookies accepteren om de site verder te gebruiken.